Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από υπόχρεα φυσικά πρόσωπα που μετέφεραν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (2022), ή δεν έγινε δεκτό το σχετικό αίτημά τους λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν κρίθηκαν επαρκή και ακριβή

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από υπόχρεα φυσικά πρόσωπα που μετέφεραν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (2022), ή δεν έγινε δεκτό το σχετικό αίτημά τους λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν κρίθηκαν επαρκή και ακριβή

ΗΜΕΡΑ

Ιαν 02 2024
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!